Werkplek onderzoek

WERKPLEKONDERZOEK
Tijdens het werk kunnen medewerkers aan velerlei ongezonde omstandigheden blootstaan. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen, lawaai, zwaar tillen, kou, slechte beeldschermwerkplek etc. Niet alleen kan dit tot gevolg hebben of uitmonden in ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, ook kan het leiden tot prestatie vermindering of het zoeken naar een andere baan.

Ik geef een aantal onderwerpen:

gevaarlijke stoffen, blootstelling
gevaarlijke stoffen, explosiegevaar (ATEX)
            GEVAARLIJKE STOFFEN
Werken uw werknemers  met gevaarlijk stoffen, dan kunnen er verschillende gezondheidseffecten optreden op korte en lange termijn, afhankelijk van het type stof en de concentratie waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Bekende gezondheids verschijnselen zijn bv stoflongen, kanker door asbest, lever en nieraandoeningen door oplosmiddelen. Ook minder bekende verschijnselen zoals allergische reactie door huidblootstelling aan bv epoxy’s komen voor. Al deze effecten zijn niet alleen zeer vervelend voor betrokken werknemer, maar kan ook vaak uitval van deze werknemer betekenen met effecten voor bedrijfsvoering en externe kosten.
Egbert van der Waal, arboconsult kan onderzoek doen naar de blootstelling (aard, mate en duur) en deze vergelijke met de huidige normen. Adviezen over verbeteringen volgen altijd de arbeidshygienische strategie, waarbij gekeken wordt welke bronaanpak mogelijk is. Soms blijkt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk en moeten leidinggevenden en medewerkers worden voorgelicht en getraind in de omgang met gevaarlijke stoffen.
 
Om een gedegen inzicht te hebben van mogelijke gevaren, dient het bedrijf een register te hebben van de aanwezige gevaarlijke stoffen, inclusief de potentiele gevaren zoals sterk giftige, kankerverwekkende of reprotoxische eigenschappen. Egbert van der Waal, arboconsult kan een dergelijk register maken of u adviseren over de opzet van het toxische stoffen register .


Explosie gevaar (ATEX)
 
Werkt u met oplosmiddelen of komt er veel fijn stof vrij binnen of buiten een machine, dan kan u te maken hebben met explosiegevaar
Egbert van der Waal, arboconsult kan de gevaren en preventie maatregelen voor u in kaart brengen in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument (ATEX document)